Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Elfogadás dátuma: 2024. június 24.

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - „GDPR”, a továbbiakban: Rendelet) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően.

TDS Consulting Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

A http://www.officialbacknumber.com alatt megtalálható weboldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető https://www.officialbacknumber.com/Adatvedelem címen.
1. ADATKEZELŐ:
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Az adatkezelő adatai:

Név: TDS Consulting Kft
Cím: HU-1131 Budapest, Kucsma u. 11.
Telefon: +36 70 669 3252
E-mail: info@officialbacknumber.com
Képviselő: Záhonyi Tamás Gábor ügyvezető
Adószám: 27121140-2-41
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-383945 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 
A Szolgáltató vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak. 
2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • : Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
 
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapjai a következők lehetnek:
 • az érintett hozzájárulása
 • szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;
 • az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme;
 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása;
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 
Adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének konkrét célja kell, hogy legyen, és ezeket a célokat a Szolgáltatónak már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában közölnie kell az érintettekkel. Az Szolgáltató és egyéb adatkezelők nem gyűjthetnek személyes adatokat meghatározatlan célra („célhoz kötöttség elve”). Az adatkezelés legáltalánosabb célja az Ön rendelésének teljesítése, ügyfélkapcsolat szerinti kiszolgálása.

A személyes adatok fajtái (példák): vezetéknév és utónév; lakcím és számlázási cím; e-mail cím; személyazonosító igazolvány száma; helymeghatározó adatok (pl. mobiltelefon helymeghatározási funkciója); IP-cím; süti (cookie)-azonosító; a telefon      hirdetési          azonosítója.

Megrendelés, ügyfél kapcsolat létrejötte esetén a szolgáltató a mindenkori hatályos számviteli- és adójogszabályok (2000. évi C. törvény) szerinti 8 éves időtartamig tárolja a személyes adatok közül a vezeték és utónevet és a lakcímet (számlázási címet). A további személyes adatokat az utolsó vásárlástól számított 1 évet követően törlésre kerülnek.

3. ADATFELDOLGOZÁS

 
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
A Szolgáltató a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végez. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. 
Az adattovábbítás célja: Az Ön személyre szabott kiszolgálása, az Szolgáltató partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Szolgáltató szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében), valamint a Szolgáltató szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára a Szolgáltató nem teszi hozzáférhetővé.
ADATFELDOLGOZÓK:
3.1.
Név: DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
Cím: HU- 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.
Telefon:  +36 1 2 45 45 45
E-mail: barnabas.hajdu@dhl.com
Képviselő: Mészáros Ádám ügyvezető
Adószám: 10210798-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-060665
- átadott adatok köre: név, kézbesítési cím, telefonszám
- adatfeldolgozási cél: megrendelt, megvásárolt termék kézbesítése futárszolgálat útján
- adatkezelés időtartama: számviteli törvény szerinti 8 év, kivéve a telefonszám, az: kézbesítéstől számított 3 munkanap
3.2.
Név: GLS Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefon:  +36 29 88 66 60
E-mail: ugyfelszolgalat@royal.hu
Kapcsolattartó: Hargitai Gergely
Adószám: 13-09-111755
Cégjegyzékszám: 01-09-664861
- átadott adatok köre: név, kézbesítési cím, telefonszám
- adatfeldolgozási cél: megrendelt, megvásárolt termék kézbesítése futárszolgálat útján
- adatkezelés időtartama: számviteli törvény szerinti 8 év, kivéve a telefonszám, az: kézbesítéstől számított 10 munkanap
3.3.
Név: OTP Bank Nyrt.
Cím: HU- 1051 Budapest, Nádor u.16.
Telefon: (+36 1/20/30/70) 3 666 666
E-mail: informacio@otpbank.hu
Képviselő: Gerendai Zoltán
Adószám: 10537914-4-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585
- átadott adatok köre: szolgáltatás megnevezése, vételár
- adatfeldolgozási cél: megrendelt, megvásárolt termék kiegyenlítése
- adatkezelés időtartama: tranzakció lezárásig
3.4. Tárhelyszolgáltató:
Név: Y'Solutions PRG Informatikai Kft.
Cím: HU- 2463 Tordas, Szabadság u. 2/B. ép.
Telefon: +36 70 317 069
E-mail: t.gabor[at]ysolutions.hu
Képviselő: Tóth Gábor
Adószám: 13821191-2-07
Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-024852
- átadott adatok köre: név, cím, Tel/Fax, e-mail, adószám
- adatfeldolgozási cél: megrendelt termékek kiszámlázása
- adatkezelés időtartama: 8 év
3.5. Könyvelés
Név: LIVRE’08 Kft. 
Cím: 1213 Budapest, Királyerdő út 2. fszt. 3
Telefon: +36 20 987 3576
E-mail: adrienn.torontali@gmail.com
Képviselő: Torontali Adrienn
Adószám: 14197998-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-893308
- átadott adatok köre: név, cím, Tel/Fax, adószám
- adatfeldolgozási cél: megrendelt termékek kiszámlázása
- adatkezelés időtartama: 8 év
 
4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSA


A Szolgáltató tömören, közérthetően és részletesen tájékoztatja Önt az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A Szolgáltató tájékoztatása kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 
5. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES MEGHATÁROZÁSA

5.1. A honlap látogatóinak adatai
 
A honlapok látogatása során a Szolgáltató adatkezelőként rögzíti a (be nem azonosítható) felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Jelen adatok statisztikai jellegű adatok, a Szolgáltató nem rendeli hozzá a konkrét vásárló kilétét, így Ön nem beazonosítható.

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. 
 
Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a Szolgáltató cookie-t helyezzen el.

A Szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.


5.2. Kapcsolatfelvétel
 
Kapcsolatfelvétel során (űrlapon vagy telefonon keresztül) az Ön által a megadott adatokat a Szolgáltató a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, Ön enélkülis tud rendelni.


5.3. Megrendelőlap kitöltése és a rendelés feldolgozása
 
A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.
 
Az adatkezelés során a Szolgáltató és az adatfeldolgozó az Ön belépési nevét, teljes nevét, lakcímét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát, adószámát, EU adószámát és a vásárlás időpontját kezeli.
 
Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
 
A Szolgáltató adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeli.

Ön az adatvédelmi szerződési feltételek elfogadásával automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt termék, a versenyző nevével egyetemben és az arról készült képeket marketing célból a Szolgáltató felhasználja a saját felületein, ami magába foglalja a weboldalát, közösségi média felületeit és a hírlevél küldési lehetőséget. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a marketing célú felhasználás esetén a versenyző arcát kitakarja, amit Ön kifejezetten elfogad.

Az megrendelés során a Szolgáltató az üzeneteket csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat a felvételtől számított maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat. Az adatkezelés időtartama ebben az esetben a számlázási adatokkal kapcsolatos kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

5.4. A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA
 
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
 
Ennek keretében a Szolgáltató és az adatfeldolgozó az Ön nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeli.
 
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
 
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség (általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdés és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).
 
5.5. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 
Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.
 
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.
 
Ennek keretében a Szolgáltató és az adatfeldolgozók (3.1. és 3.2. pont) az Ön nevét, e-mail címét és telefonszámát kezelik.
 
Az adatkezelés megrendelt áru kiszállításának időtartamáig történik.
 
5.6. Szavatossági igények kezelése
 
A Szolgáltatónak a szavatossági igények esetén a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnia, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelni.
 
Kezelt adatok: a Rendelet alapján a Szolgáltatónál bejelentett szavatossági igényről a Szolgáltató jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: 
 1. az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, 
 2. az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, 
 3. a szerződés teljesítésének időpontját, 
 4. a hiba bejelentésének időpontját, 
 5. a hiba leírását, 
 6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
 
Amennyiben a Szolgáltató a megvásárolt terméket Öntől átveszi, arról átvételi elismervényt kell kiállítson, amelyen fel kell tüntetni:
 1. az Ön nevét és címét, 
 2. a dolog azonosításához szükséges adatokat, 
 3. a dolog átvételének időpontját, továbbá 
 4. azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.
 
A Szolgáltató a fogyasztó szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak átvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség [19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés]
 
5.7. Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
 
Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult a Szolgáltatóhoz, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
 
Ennek keretében a Szolgáltató az Ön vásárlói nevét, telefonszámát, e-mail címét és a panasz tartalmát kezeli.
 
A Szolgáltató a panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrzi meg.
 
Az adatkezelés jogalapja az, hogy Ön a Szolgáltatóhoz fordul panaszával. Ez az Ön önkéntes döntése, így ez hozzájárulásként értelmezendő.
 
5.8. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok
 
A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. 
 
Ennek keretében a Szolgáltató a hozzájárulás időpontját és az érintett IP címét tárolja. 
 
Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget.
 
5.9. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
 
Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik. 
 
Ennek keretében a Szolgáltató az Ön nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeli. 
 
Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Szolgáltató számára.
 
 
5.10. Egyéb adatkezelések
 
Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az Szolgáltató az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, szerzi be a szükséges hozzájárulást.
 
6. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek a http://www.ysolutions.hu/ -nál találhatók
Név: Y'Solutions PRG Informatikai Kft.
Cím: HU- 2463 Tordas, Szabadság u. 2/B. ép.
Telefon: +36 70 317 069
E-mail: t.gabor@ysolutions.hu
Képviselő: Tóth Gábor
Adószám: 13821191-2-07
Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-024852
 
Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
 • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Adattárolás
Az Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
7. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelő a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogszabályi lehetőségénél fogva továbbítja az értékesítő és/vagy szolgáltatásokat nyújtó partnereinek (ld. 3. pont).
 
8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 
 • tájékoztatáshoz való jog
 • törléshez való jog (ún. „elfeledtetéshez való jog”)
 • tiltakozáshoz való jog
 • hozzáféréshez való jog
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozásához való jog
 • hordozhatósághoz való jog
 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog
 • jogorvoslathoz való jog
Amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Szolgáltatónak Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Szolgáltató egyébként is kezel Önről), valamint a Szolgáltató email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön a Szolgáltató vásárlója volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz szükséges a rendelési azonosító megadása. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is a Szolgáltató be tudja azonosítani. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Szolgáltató.
8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,   illetve  az        adattovábbításról.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem       nyújtott            be.

Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

8.2. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)


Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

8.3. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
8.4. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon 
 • és a következő információkról az adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
 
A személyes adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a Szolgáltató hozzáférést úgy biztosítja, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. 
 
Kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
 
8.5. Helyesbítéshez való jog
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 
8.6. Hordozhatósághoz való jog
 
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az adatkezelőtől, hogy az Ön által az adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit az adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
 
8.7. A hozzájárulás visszavonásának joga
 
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a Szolgáltató törli a rendszereiből. Vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy a Szolgáltató nem tudja Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat a Szolgáltató nem törölheti a rendszereiből, valamint, ha Önnek tartozása áll fenn a Szolgáltató felé, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelheti a Szolgáltató.
 
 
8.8. Automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog
 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: 
 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; 
 • vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

8.9. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Amennyiben Ön szerint az adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, valamint eljárás kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszámok: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400


Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.  A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.
9. Adatkezelési tájékoztató módosítása 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a Szolgáltató a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; 
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Szolgáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Our website uses third-party cookies during its operation in order to provide you with the best user experience. Detail Allow